Sorumluluk Sigortaları

İşveren Sorumluluk Sigortası

İş yerlerinde çalışanların başına gelebilecek kazalarda hukuki sorumluluk mevzuatımıza göre işverene aittir. İşveren Sorumluluk Sigortası, her hangi bir işverene bir iş akdi ile bağlı ve SSK’lı işçiler ve bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek kaza kaynaklı mali tazminat talepleri ile SGK tarafından sağlanan yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini kapsayan bir sigorta çeşididir. İş kazası kaynaklı tazminat davalarında mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri de bu sigorta kapsamı dâhilindedir.

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası

Üçüncü şahıs sorumluluk sigortası, gerçek (şahıslar) ya da tüzel kişilerin (şirketlerin) bizzat kendilerinin yada onlar adına çalışanların, üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar sonucu kendilerinden talep edilecek tazmin istekleri ile ilgili mali sorumluluklarını güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün sorumluluk sigortası, her hangi bir mamul malı üreten kişi yada şirketi, bu üründen kaynaklı her hangi bir hata yada kusurdan dolayı üçüncü şahıslarda meydana gelebilecek zararların tazminini güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Ürün Geri Çağırma Sigortası

Ürün geri çağırma sigortası, sigortaya konu ürünün, üretim, dağıtım ya da ambalajlanması gibi üretim safhalarında meydana gelebilecek gayrı iradi bozulma, tahribat ya da tasarım ve etiket hataları gibi nedenlerle oluşabilecek maddi ya da bedensel zararlardan dolayı ürünün piyasadan toplatılması gerektiği durumlarda bu geri toplama masraflarını tazmin eden bir sigorta türüdür.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki sorumluluk sigortası doktor, diş hekimi, eczacı, mühendis, mimar, mali müşavir gibi kendi hesabına çalışan serbest meslek erbabının mesleki faaliyetleri sırasında hata yada yetersiz mesleki deneyim ve bilgiden kaynaklanan hatalı işlemleri sonucunda üçüncü kişilere verebilecekleri maddi yada bedeni zararların tazminini güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yönetici sorumluluk sigortası çok ortaklı tüzel kişilerin yönetim organlarının ya da teker teker yöneticilerinin veya bu kurul ya da kişilerin kararlarını denetleyici şirket çalışanlarının bu görevlerini yerine getirirken yapabilecekleri hata yada ihmal kaynaklı zararlarını bu şahıslardan talep edilmesi durumunda bunların tazmin yükümlülüklerini teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası özel güvenlik istihdam eden gerçek ya da tüzel kişilerin bu özel güvenliklerin görevlerini yerine getirdikleri sırada üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazminini güvence altına alan bir sigortacılık ürünüdür.

Tıbbi Kötü Kullanmaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Hekim, diş hekimi ve Tıpta Uzmanlık Mevzuatına göre uzman olan meslek sahiplerinin mesleki faaliyetlerini yerine getirirken sözleşme tarihinden önceki 10 yıllık dönemdeki ve sözleşme dönemindeki mesleki faaliyet sonucu üçüncü şahıslara verdiği zararlardan ötürü kendilerinden talep edilen tazminatların teminini sağlayan bir sigorta türüdür.

Tehlikeli Madde ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Mevzuatta belirtilen yanıcı, parlayıcı vb. gibi tehlikeli madde ve atıklarla ilgili mesleki faaliyet icra eden gerçek ve tüzel şahısların bu mesleki faaliyetleri sonucu meydana gelebilecek bir kazalar sonucunda, üçüncü şahısların maruz kalabileceği bedeni ve maddi zararları bu şahısların kusurlarına bakılmaksızın tazminini güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Tüp Gaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta Likit Petrol Gazı tüpleyen firmaların bu tüpleri doğrudan yada dolaylı olarak tüketiciye ulaştırılan tüplerin kullanılmak üzere bulundukları yerlerde patlama, gaz kaçırma ya da yangın çıkarması sonucu bunları kullananlara verebilecekleri bedeni ve maddi zararları, kullananların kusurları olup olmadığına bakılmaksızın, tazmini güvence altına alan bir sigorta türüdür.

LPG tüpleyen, depolayan, ya da tüketici ulaştıran şirketler bu sigortayı yaptırmak zorunda oldukları Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortasına ek olarak yaptıracaklardır.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta sahip olunan ve mevzuatta belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu mevzuatta belirtilen deniz alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, anılan hukuki hükümler gereğince, sigorta ettirene terettüp edecek hukuki sorumluluğu poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar tazmin eder. Ani veya beklenmedik şekilde oluşmayan kirlilik ile tedrici olarak gerçekleşen kirlilik sonucu ortaya çıkan haller bu sigorta teminatı kapsamının dışındadır.

Kaynak: https://www.tsb.org.tr/kiyi-tesisleri-deniz-kirliligi-zorunlu-mali-sorumluluk-sigortasi-genel-sartlari

Sorumluluk Sigortası teklifi almak için sayfadaki teklif al butonunu tıklayarak teklif formu gönderebilir veya bize yine web sitemiz üzerindeki whatsapp yada telefon kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.